Efter ”Alternativ medicin och rymd”.

Allt i Microsoft Word.

Ovanstående öppna brev till medlemmar i VoF gav några svar.
Två av dem bara förkastade att ha blivit kontaktade i detta ärende.

”Kan de som vill diskutera kanske träffas för sig. Så jag slipper deltaga.”

Och att flera sådana meddelanden skulle medföra anmälan för spam.

”Av någon outgrundlig anledning har jag hamnat i detta utskick.
Vore tacksam om min adress ströks och att jag slipper delta i denna ”svara alla” diskussion.

(Det annars ”outgrundliga” och hot om anmälan för spam
har bara att göra med öppet givna namn och adresser till
1) självutnämnda förespråkare för vetenskap och folkbildning
och 2) utvalda representanter för detsamma.)


Men också:

1.
Bäste Gunnar

[Du skriver:] Mängder av andra dokumenterade exempel finns som fullkomligt kullkastar alla era essentiella slutsatser.
Såsom med att sedan många hundra år katolska kyrkan fordrar, att mirakler skall vara säkert fastställda, såsom i mirakulöst fullkomligt tillfrisknande från svår sjukdom, för att någon skall kunna helgonförklaras.

Jag kan berätta om ett nära fall, om Esteban Gumucio, min fars kusin som var katolsk präst i hemlandet Chile. Han var älskad och allmänt respekterad och beundrad för sitt evangelikala engagemang. När han dog 2003 kom det tusentals personer till begravningen och en aveny i sektorn där han verkade är nu kallad efter honom. Nu har processen för hans saligförklarande officiellt påbörjats i Vatikanen. Men låt oss säga att någon blir frisk här framöver trots mycket dålig prognos och detta förknippas med Esteban, hur ska kyrkan kunna "säkert fastställa" hans mirakulösa ingripande? Kan man visa en utskrift av hans himmelska bedjan till Herren om en viss persons specifika fall? Finns det sedan kopia på Herrens beslut i ärendet? Svaret är förstås nej, man fastställer alltså ingenting, förutom traditionen att ägna sig åt önsketänkande. .
Vänliga hälsningar, ...
"Om gud finns, är jag nästan säkert på att det är inte jag"

*

2.
Som medlem av VoF fick jag ditt öppna brev "Alternativ medicin och rymd" (http://www.integr.info/alternativrymd.html). Jag måste medge att jag inte hängde med på allt, men känner ändå att det är några saker jag vill kommentera.

Auktoriteter:
Du sätter fingret på en viktig fråga när det gäller svårigheten att värdera vad auktoriteter säger för oss lekmän. Jag tror inte att man automatiskt skall lita på vad någon säger bara för att han har en titel som professor el. dyl. utan att reflektera över vad som sägs. Ju mer kontroversiellt ett påstående är, desto mer skeptiskt bör man förhålla sig till vad som sägs. Om en doktor i medicin påstår att hjärt-kärlsjukdom kan förebyggas med motion kanske man kan lita på det men om någon påstår att han kan bota allehanda åkommor med energi av okänt slag från kristaller (eller homeopatiska läkemedel) skall man nog dra öronen åt sig, oavsett vem det är... Man skall nog vara extra skeptisk till de extraordinära påståenden som enbart grundar sig på vad en auktoritet säger och som saknar bredare stöd inom forskarvärlden och begripliga/sannolika förklaringsmodeller. Är man specialintresserad av något måste man nog ändå försöka leta information själv, även om det är klurigt. Ofta finns bra populärvetenskaplig litteratur. Här får man dock se upp, eftersom det även finns en hel del dålig och vilseledande litteratur. Ett bra sätt att få litteraturtips, eller diskutera frågor direkt, kan vara att fråga på VoFs forum. VoF samlar många duktiga naturvetare och forskare som gärna ger vägledning.

Fallbeskrivningar som "bevis":
Alla exempel på förmågor du tar upp är fallbeskrivningar (ögonhealing, Ayur Veda-kurering av astma, syner efter transplantation etc) dessutom från okontrollerade källor. Sådana är mycket svaga som bevis av flera skäl, t.ex.:
-Osäkra källor: Hur vet vi att det som sagts motsvarar en verklig händelse?
-Oklart normalförlopp: Då vi inte har något att jämföra med, vet vi inte hur åkommorna hade utvecklats utan behandling.
-Ingen möjlighet att bedöma ev. placebo-effekt
Därför tycker inte jag (eller vetenskapssamhället i stort) att detta uppfyller krav på "dokumenterade fakta". För en skeptiskt sinnad person är denna typ av subjektiva och okontrollerbara påståenden ganska ointressant att diskutera och spekulera kring just på grund av den låga tillförlitligheten. För den typen av kontroversiella påståenden krävs bättre data i form av kontrollerade studier publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Placeboeffekt:
På det sätt du behandlar begreppet placebo tycker jag det verkar oklart om du har förstått vad begreppet innebär. Även om placebo är overksamt ur ett fysiologiskt perspektiv har det ofta en påtaglig och mätbar effekt (s.k. placeboeffekt). Oftast är det den mentala upplevelsen av en sjukdom som påverkas, men det finns även forskning som indikerar att man i vissa fall även kan påverka processer som man normalt inte kopplar samman med det mentala. I vissa fall kan placebo-effekten vara väldigt påtaglig. Så när en behandling inte är mer effektiv än placebo skall det inte missförstås som att det är utan effekt. Det indikerar dock att effekten inte är beroende av den givna behandlingen utan snarare på de förväntningar som finns på behandlingens effektivitet. Din episod om ögonsmärtan skulle t.ex. kunna vara ett typiskt exempel på placeboeffekt. Behandlingen gör att smärtan upplevs som mindre pga placeboeffekten (smärta är ett symptom där placeboeffekten ofta är påtaglig), men då den fysiologiska orsaken till smärtan inte åtgärdats är lindringen kortvarig.

Det är roligt att du med ditt öppna brev adresserar VoF för att diskutera existentiella frågor. Jag vill gärna tipsa dig om VoFs eget forum med många intressanta diskussioner att fördjupa sig i:
http://www.vof.se/forum

För att minska risken för missförstånd, kan det dock vara bra att läsa lite om grundläggande vetenskaplig metodik innan du ger dig in i debatterna (dessutom är det ju intressant!). Som lekman tyckte jag att boken "Djuren och Människan" (http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9144048882) hade en trevligt skriven introduktion om vetenskaplig metodik i första kapitlet ("Om konsten att inte lura sig själv") som jag gärna vill tipsa om. Resten av boken är dessutom också läsvärd...

Vänliga hälsningar,
....

*

Tack för era synpunkter.

Första huvudfrågan gäller, såvitt jag själv kan se, intelligenta relationer mellan det kända och det okända. Vad man inte vet finns kan man inte utesluta finnas. Högsta intelligens utesluter därför alla förutfattade meningar. Alla förutfattade både troenden och otroenden, bejakanden och förnekanden, är därför lika ointelligenta.

       Alla svar hänger på själva frågorna och den huvudsakliga frågan måste för min del vara blott denna:

Kan alla lidanden och konflikter bli allt mindre och möjligen upphöra? Om inte för alla andra människor, vilket man självklart icke kan råda över, så åtminstone för en själv? Och icke genom blotta troenden, utan genom insikter, kunskaper och förvissningar, som övergår alla mänskliga motsättningar?

       Att detta vore möjligt försäkras av vissa företrädare för esoterisk vetenskap. (Se exempelvis hit och dit. Eller hit.)

       Men hur trovärdigt kan sådant vara?

       Att exoterisk vetenskap existerar, den allmänt erkända och etablerade, det vet vi alla.

       Och bara om man VET att något esoteriskt existerar, alltså insikter och sinnesförmögenheter som hör till initieringar, invigningar, till uppväckanden av medvetna och viljekontrollerade förmågor, och som fundamentalt övergår alla allmänt kända förmågor, kan man vara säker på det. Ingenting allmänt känt kan därför som sådant inte förkasta något icke allmänt känt. (Klart som korvspad.)

       En högsta relation till detta förutsätter därför ett öppnaste sinne.

       Om esoterisk vetenskap finns, så omsluter och innefattar den allt exoteriskt. Ty esoteriska vetanden förutsätter subjektiva förmögenheter som definitionsmässigt är överordnade allt som är objektivt, eftersom i så fall allting härrör ur inre och dolda förhållanden och som för oss är av subjektiv karaktär.

       Poängerna blir då inte objektiva bevis för vad som finns, vilket ni utgår ifrån som självklara villkor, utan snarare bara objektiva belägg för att något – vad nu det må vara – ännu icke kan avfärdas.

       De sakliga huvudfrågorna går emot varandra.

       Exoteriker vill utesluta – avfärda, förkasta – illusioner och vidskepelser och önsketänkanden. Men det eftersträvar också esoteriker! Skillnaden ligger i att esoteriker vill klargöra alla vanföreställningars och falskheters ORSAKER. Och först då kan de vetenskapligt förkastas!

       Esoteriker vill innesluta, upptäcka möjliga sanningar, bortom blott intellektuella slutsatser, osv.

       Några exoteriska vetenskapsmän är också esoteriskt bevandrade och visar sig gång på gång vara förtrogna med hur exoteriska inriktningar fungerar. (Se hit, bland annat med Vetenskap och andlighet på svenska.) Kan någon uppvisa samma styrka åt andra hållet?

Referens:
Om skillnader mellan intellekt och intelligens i Teosofi - Vad går det ut på?

30 juli 2011
Gunnar Larson

     
   

 STARTSIDA 
TANKAR OM MEDVETANDE FÖR FRAMTIDEN