ÖPPET BREV TILL SVENSKA KYRKANS BISKOPAR
för högsta kristna och kyrkliga trovärdigheter.

— Med avslutande kommentarer

     [Med ordet kristna menas här troenden att den historiske personen Jesus manifesterade Kristus, det högsta allomfattande medvetandets universella kärleksaspekt.]

Sedan många år medför Svenska kyrkan värdefullt inspirerande förnimmelser av våra gudomliga grunder och meningar med våra liv. I flera kyrkor fylls människor av högsta förvissningar om Kristi oändliga kärlek. Svenska kyrkan är också en viktig kulturbärare, inte minst allmänt betydelsefull i seriös musik. Men som vi alla vet minskar dess objektiva betydelse bland oss alla. Allt fler människor lämnar kyrkan. Inte minst därför måste allmänna uppfattningar och känslor beaktas, och kyrkan är på flera sätt förändrad, såsom vid mina senaste fyra gudstjänster i tre lokala kyrkor utan användning av vare sig altare eller predikstol.

     Enligt en viss grundsyn på livets orsaker, verkningar och funktioner är varje människas övertygelse, tro eller otro den bästa för henne i nutiden och hon kan då inte heller ha någon annan. Men alla människor förändras, några med medveten strävan, och kyrkan borde stimulera oss alla till att själva kunna råda över våra sinnen och inte för alltid vara inlåsta i deras begränsningar. Alla kan vi inse att alla tankar och perspektiv är begränsade och ju mer fästade vi är vid deras former, desto mer låser detta in våra sinnen.

     Vid alla seriösa människors sökande efter alltings mening – varför vi är här och vad det kan tjäna till – kan då några starka grunder finnas, för högsta förvissningar som övergår alla blotta troenden, misstroenden och ateism — inte bara helt subjektiva grunder, utan absolut påtagliga?

     Kan därför också själva kyrkan förändras, även i centrala föreställningar? Inte bara kristna, utan också med öppna rum för den individuella människans mer allomfattande perspektiv, till övergripande grundförståelse av traditioner och trosformer, deras ursprung och natur, till fullkomliga upplösningar av många vanliga konflikter, och som annars aldrig tar slut för henne?

     Allt detta här grundar sig bland annat på det, att det sant gudomliga måste i vördnad kunna uppfattas som djupt respektabelt. Det utesluter gudomlig skapelse av människan utan hennes egen vilja och medvetande, med risk för hennes helvetiska följder (enligt kristen tro utan slut) och rent meningslösa lidanden. Vanligen försvaras detta med djävulen, men se nedan. 1)

     I hemförsamlingens ungdomsgrupp inspirerade en ung präst till något annat än vanlig kristen tro och detta gav högsta förvissning på objektiva grunder om metafysiska realiteters existens. Därpå 18 års aktiva altartjänanden i en mycket liten kyrka som gör anspråk på apostolisk succession (till sist prästvigd). Regelbundna givanden av sig själv i ceremonier vid altaren medförde centrala förändringar av medvetandet, i princip till rent opartiska seenden, observationer och reflektioner — väsentligen liksom obetingade av det förgångna.

     Med en närmaste vän i Svenska kyrkan (senare professor i kyrkohistoria och till sist biskop) deltog jag i en studievecka på Malta med biskoparna Giertz och Gärtner. Vi inbjöds att avsluta detta med anonyma frågor till biskoparna. För att besvara min fråga, hur tre specifika punkter med kyrkan och bibeln kunde gå ihop med varandra, lade biskop Gärtner ut texten på svarta tavlan, från de första människornas uppkomst och Jesu offerdöd till efter döden ”med de två hamnarna, som inte kan uteslutas”, men alltihop utan minsta svar på själva frågan!

     En kyrkoherdehustru i England tappade tron på sakramenten, måste därför lämna sin familj, blev ateist och ansedd fritänkare, ombads recensera en ny bok i en dagstidning, omvändes på 14 dagar till en helt annorlunda och principiellt allomfattande grundsyn och skrev sedan boken Esoterisk Kristendom, som närmare förklarar många kristna punkter.

     Enligt hennes nykomna förvissningar existerar en högst andlig nivå av medvetande och liv. Detta rent gudomliga ligger bakom allt som finns, men övergår alla tankar, känslor, kunskaper, föreställningar, ideologier och traditioner. Hon kom också att stå bakom en ung man, som sedan lämnade hennes organisation, men fortsatte att tala hela sitt liv i världen för människors radikala frigörelser från alla sinnets begränsningar. 2) Vilket förvisso är möjligt genom människans ovillkorliga, rena och direkta egna inseenden, när hon totalt har lämnat allt förgånget, alla förställningar och alla jämförelser, bakom sig. Varje gång han hördes tala om kärlek kom han in på döden. Att fullkomligt dö ifrån allt som begränsar (i, av och ur ens separata och separerande själv) kan öppna ett rent och obetingat rum för genuin och ovillkorlig kärlek.

     Men för högsta tillit till LIVET SJÄLVT behöver vi intelligenta grunder för våra sinnesföhållanden. Med öppna kyrkorum för följande punkter torde kyrkans allmänna värde på sikt kunna höjas:

       1) Allt liv och allt medvetande är av evig natur, utan vare sig början eller slut, och manifesterar sig i oändligt många olika former, som alla kommer och går.

       2) Alla människor hör absolut ihop med varandra, genom ett innersta gudomliga centrum i var och en, och som är universellt. Allt som lever har en innersta gudomlig kärna. Inga separerande ideologier, teologier eller trosformer kan därför vara helt gudomliga.

       3) Livets former uppkommer genom att metafysiska modeller av gudomligt ursprung påverkar och styr evolutionerna. (Syntes av skapelsetro och evolution.)

       4) Jesus var en historisk person som fortlever. Kristus är en evig kärleksaspekt av den högsta, allomfattande och rent gudomliga nivån av medvetande.

       5) Paulus förkunnade apokatastasis, ”alltings återställelse” – Gud en gång ett i alla – Alla en gång ett i Gud – och detta i praktiken genom alla människors själsliga utvecklingar, genom erfarenheter och kontinuerliga återfödelser i kroppar och själar.

       6) Gjorda erfarenheter assimileras mellan jordeliven, införlivas i människans högre inre ego, till alltmer utvecklade förmågor, såsom i samveten, intuitioner, urskiljningsförmågor, moral och etik. Detta innersta Ego är fullkomligt överpersonligt. (En del av Egot inkarnerar i en personlighet och ordet persona betyder mask.)

       7) Allt som utesluter människans medvetande om gudomliga livsaspekter motsvarar begreppet synder.

       8) Jesus på korset speglar på högsta sätt ställföreträdande lidande för alla människors skull, vilket även i någon grad manifesterats av andra personer, flera med döden.

       9) Människors offranden av sig själva för överpersonliga och religiösa ändamål förändrar det allmänna medvetandet, inte minst till rena övervinnanden av syndiga livsmönster.

     10) Med högsta trovärdighet uppges alla sanningar finnas i bibeln, men att det fordras sju nycklar för dem alla, och att ännu bara tre eller fyra allmänt getts ut.

     11) Det är absolut omöjligt att en ärkeängel på egen hand skulle kunna vända sig tvärt emot sin högsta och innersta samvaro med sitt gudomliga ursprung och bli dess starkaste motsats. Med bibelns djävul därmed fullkomligt utesluten finns ändå dolda destruktiva verksamheter som syftar till att motverka själsliga utvecklingar. (”Skuggans bröder” kommer emellertid att upplösas.) Evas och Adams fall ifrån Gud, med ”Kunskapens träd på Gott och Ont”, symboliserar tänkandets uppkomst, med tankens natur, det lägre, separerande, begränsande och rent personliga sinnet. När mänskligheten fick tankeförmåga uppkom bland annat våra separata strävanden mot högre tillstånd, men vilka inte ensamma kan lyckas. Biskop Gärtners ord, om att återställd harmoni mellan Gud och människorna kunde vara möjlig bara genom ”Gud själv”, är principiellt sant. På många håll vittnas om förändrade medvetanden, uppifrån, eller inifrån. Människor förnimmer gudomlig närvaro utan egna medvetna orsaker. I sömnen kan rena drömmar fullkomligt övertyga om rent gudomliga realiteter, såsom universell kärlek i Jesu karaktär.

     12) Högsta trovärdigheter måste gå ihop med rena sannolikheter, som alltid är helt sakligt grundade. Kyrkan skulle inbjuda till seriösa och ovillkorliga sanningsfrågor. 3) Ett par engelsmän lämnade kyrkan och berikades av vissa universella informationer om alla tings lagbundna sammanhang, livsformernas uppkomst, unikt ingående upplysningar om livet efter döden, med mycket mera. Två tal av dem (nedan 2 och 3) erbjuds härmed fritt till alla och envar för nerladdning eller på CD. Först kan nu en dansk biskop avlyssnas på nätet när han besvarar en svensk mans fråga efter gudstjänsten. Det påvisar att en högst liberal teologi är absolut förenlig med den renaste och fullaste kärlek som fullkomligt övergår våra begränsade sinnen och allt förstånd.

     1) Biskop Otto Viking, ”Efter pingstundret”, http://www.freesound.org/search/?q=efter+Pingstundret&f=&s=score+desc&advanced=0&g=1 med svensk översättning på http://gunnarlarson.se/ov1.html  

     2) ”The Uniqueness of Theosophy”, en mans sammandrag av sina föregående sex föredrag. (Geoffrey Farthing under en vecka i Tyskland, 1983.)

     3) Esoteric Dimensions of Consciousness. (Colin Price i Budapest, 2009. Aktiv lekman med flera ansvarspositioner i kyrkan under många år, bl. a. som bibelstudieledare, med två egna genomläsningar av hela bibeln.)

Övriga källor:
http://blavatsky.se
On beliefs in a personal God: http://blavatsky.se/ML02.html
På Youtube: Theosophy UK ”The Mahatma letters”, med flera slags belägg för esoterisk vetenskap, https://www.youtube.com/watch?v=aAg0ZQFQhNc
United Lodge of Theosophists, http://www.teosofiskakompaniet.net
Teosofiska Samfundet Adyar, http://www.teosofiskasamfundet.se

Svar och kommentarer välkomnas!
Utan villkor!
Om så önskas läggs de in HÄR.


Restenäs, Ljungskile, den 6 januari 2017
Gunnar Larson.
gunnarlarson@hotmail.com,
Tfn 0522 25678, 070 676 5678

PS När kyrkan fattat visst beslut om ”äktenskap” mellan homosexuella avslutades mitt medlemskap i kyrkan. Sedan har jag med en film om Ulla Billquist delvis fått en starkt annorlunda syn på det sexuella. — Något ur en bok om henne finns på http://gunnarlarson.se/UB.html DS
     


1) Hemma hos en präst (till sist biskop) sågs på en bokhylla Svenska kyrkans bekännelseskrifter i flera tjocka band. Ett band togs ner, öppnades och befanns genast (!) helt befriande från alla dogmer och kyrkliga auktoriteter. — Att en människa, som det minsta betvivlar de osaligas helvetiska lidanden utan slut, inte kan tillhöra kyrkan. (http://pgbowen.net påvisar dolda samband mellan betydelsefulla delar av böcker och läsarens tillstånd.)

2) http://krishnamurti.se — Högst samverkande med fysikerna David Bohm och P. Krishna. Framställde en ingående skolpedagogik och grundade högt ansedda internatskolor i Indien, England och USA. Han blev en regelbunden besökare i huvudkvarteret för den organisation, som han hade lämnat, när långt senare en viss kvinna blivit dess president.

3) Oväntat resultat av vissa sanningsfrågor uppkom av ett allmänrättsligt examensarbete för Jur kand. Det gällde kritik av olika etablerade rättsteorier med åtskilliga hänvisningar till publicerade uttryck för seriös ockultism, med belägg för esoterisk vetenskap, bl. a. av en kemiprofessor, och allt detta för att i någon mån motverka ogrundade nervärderingar av existentiellt enastående upplysningar och studiematerial. Men det utmynnade i att alla akademiska teorier om sant eller falskt, rätt eller fel, ont eller gott, ifråga om vare sig juridik eller livet självt, utgör fragmentariska sammanställningar av delvisheter. Alla delvis riktiga, delvis otillräckliga. Detsamma med alla blotta trosformer. Olika grader av värdefulla aspekter och delvisa sanningar finns i alla kända existentiella traditioner. Dock finns härvid en högsta principiell skillnad mellan deras två huvudslag: mer eller mindre samverkande eller motverkande beträffande insikter i metafysiska realiteter. Till sist fordras inträngande klarheter i sinnenas naturliga funktioner, helt fritt från separerande jämförelser.

*

     
       

Startsida